Inleiding

In de wet en regelgeving voor de verzekeringsbedrijfstak is voorlichting op het gebied van verzekeringen verplicht.
Deze wet schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).
Het gaat hier om de Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Uiteraard voldoet ons kantoor aan deze wetgeving.

Wie zijn wij

Financieel Adviesbureau Veltman (of kortweg F.A.V. genoemd) is een op 1 juli 1988 opgericht assurantiekantoor / financieel dienstverleningskantoor dat particulieren en bedrijven helpt bij het adviseren, vinden en afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en spaarregelingen.

Wat wij doen

1.Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.
2.Specifiek.
a.Wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product.
b.Wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen.
c.Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis.
d.Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Wat verwachten wij van U

In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.

Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen het zo nodig laten corrigeren.

Onze bereikbaarheid

Wij zijn op werkdagen van 9.00 uur tot 17.30 uur telefonisch bereikbaar onder nummer 0416-661966. Bij afwezigheid volgt u de aanwijzingen op de telefoonbeantwoorder.

Wilt ons bezoeken dan kan dit uit praktische overwegingen in principe uitsluitend op afspraak.

Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.

Tijdens afwezigheid in vakantieperiodes kunt u de aanwijzingen op ons antwoordapparaat volgen.

Als wij voor langere periodes afwezig zijn zonder een vervanger zal de mededeling luiden dat u in dringende gevallen direct contact dient op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij

Premie betalingen

Premie betaling vindt plaats door betaling rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij en/of door verstrekking van een betalingsmachtiging aan de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

In enkele gevallen incasseren wij zelf de premie.
In voorkomende gevallen zullen wij dit vooraf aan u kenbaar maken. Enkele van deze gevallen zijn aflopende reisverzekeringen en verzekeringen ondergebracht bij o.a. Rialto Verzekeringen.

Onze relatie met de verzekeraar

Wij zijn volledig adviesvrij.

Dat wil zeggen dat wij in vrijheid alle producten (verzekeringen) van de verzekeraars waar wij een agentschap van hebben kunnen adviseren.

Geen van de aandelen van ons bedrijf is in handen van een verzekeraar.

Dat neemt niet weg dat wij met alle verzekeraars zaken doen.

Bij onze adviezen gaan wij uit van de producten van een beperkte groep verzekeraars.

Een lijst met namen van verzekeraars met wie wij zaken doen zenden wij u op aanvraag toe.

Hoe worden wij beloond

Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er door ons extra diensten aan u worden geleverd waarvoor bij u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.

Voor de advisering van complexe producten rekenen wij een uurtarief van € 125,00 per uur (exlusief BTW).

Complexe producten zijn o.a. levensverzekeringen, hypotheken en inkomensbeschermingsverzekeringen. Voor elk van de drie soorten complexe producten hebben wij een dienstverleningsdocument (DVD) opgesteld.
Die wij op uw verzoek ter beschikking stellen.

Voor onderhoudsovereenkomsten brengen wij vooraf overeengekomen kosten in rekening die bij vooruitbetaling dienen te worden voldaan.

Onze kwaliteiten

Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) onder nummer 12011142. Deze vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen en andere financiële producten.
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 181.24966.
Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.007420.
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beeindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen.
U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Met ons gesloten onderhoudsovereenkomsten kunnen jaarlijks (bij verlenging) beeindigd worden.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beeindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten

Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid),
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon 070-3338999, fax 070-3338900
of via internet http://www.kifid.nl